Algemene voorwaarden Hollenberg Bouw

 

Algemene voorwaarden Hollenberg Bouw

 

 

1.    Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Aannemer”: Hollenberg Bouw, gevestigd te Zuidhorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66732549.

“Opdrachtgever”: de (rechts)persoon die bij of via de aannemer goederen, producten of diensten bestelt, koopt en/of afneemt.

 

2.    Toepasselijkheid 

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte, factuur en overeenkomst die betrekking heeft op door de aannemer te leveren goederen, producten of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de aannemer, waarvan derden voor de uitvoering betrokken dienen te worden.

 

2.3 Indien de opdrachtgever geleverde offertes/opdrachtbevestigingen getekend retourneert of facturen/tussentermijnen zijn voldaan, maakt de opdrachtgever kenbaar akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Hollenberg Bouw en de toepasselijkheid daarvan te erkennen. Tevens bij betaling van facturen/tussentermijnen gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de geleverde goederen, producten of diensten. 

 

3.    Offerte

 

3.1 De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

 

3.2 De offerte is te allen tijde vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen. In dat laatste specifieke geval heeft de offerte tevens als aanbod tot aannemen van werk te gelden.

 

3.3 In de offerte wordt onder meer aangegeven:

a. de plaats van het werk;

b. een omschrijving van het werk;

c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

d. het tijdstip van aanvang van het werk, mits in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen;

e. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, mits in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Dit geschiedt bij benadering, geen rekening houdende met bijzondere omstandigheden als genoemd in artikel 14 en 15 van deze algemene voorwaarden;

f. de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd in de vorm van een aannemingssom of op regiebasis. Indien gekozen wordt voor een prijsvormingsmethode op regiebasis, dan zal ten alle tijden de definitieve prijs nader worden bepaald;

g. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;

h. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;

i. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;

j. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;

k. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

 

4.    Overeenkomst en contractstukken

 

4.1 De overeenkomst tot het aannemen van werk komt tot stand door schriftelijke (order)bevestiging van partijen over en weer. Onderdeel van de overeenkomst zijn steeds de onderhavige algemene voorwaarden. Door ondertekening door de opdrachtgever van de bouwopdracht verklaart deze tevens bekend te zijn met deze voorwaarden, die hij door ondertekening aanvaardt. 

 

4.2 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de aannemer tegenover een ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

 

4.3 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes, facturen of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van de aannemer. 

 

4.4 Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of tegenstrijdigheden in de aanbiedingen of offertes worden, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie deze zijn opgesteld. Derhalve wordt in deze gevallen de aannemer ontheven van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Dit laat onverlet de verplichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke verschrijvingen, vergissingen of tegenstrijdigheden.

 

Indien de opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen door zijn adviseur:

 

4.5 Onder adviseur wordt verstaan diegene die namens de opdrachtgever de opdracht aanvaardt. Te denken valt aan onder andere een architect, een raadgevend ingenieur of een ander persoon die in dienst van de opdrachtgever architectenwerkzaamheden uitvoert.

 

4.6 Van vertegenwoordiging is sprake indien:

a. door de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijke of elektronische stukken zijn overgelegd waaruit blijkt dat de adviseur namens de opdrachtgever rechtshandelingen mag verrichten ten aanzien van de voornoemde overeenkomst;

b. de aannemer er redelijkerwijs van uit mag gaan dat de adviseur namens de opdrachtgever rechtshandelingen mag verrichten ten aanzien van de voornoemde overeenkomst.

 

4.7 Indien sprake is van een vertegenwoordiging conform artikel 4.6 en de adviseur de overeenkomst accepteert conform artikel 4.1, dan is de overeenkomst tot het aannemen van werk tot stand gekomen.

 

4.8 Indien de aannemer conform artikel 4.6 onder b redelijkerwijs mocht veronderstellen dat de adviseur c.q. een derde die zich voordoet als adviseur de overeenkomst aanvaardt, dan komen eventuele extra gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de aannemer en de opdrachtgever tot een nadere afspraak komen op basis waarvan de overeenkomst alsnog rechtsgeldig betekend kan worden en de werkzaamheden hervat kunnen worden. Indien de opdrachtgever en de aannemer een dergelijke afspraak maken, staat het de aannemer vrij om de extra gemaakte kosten in de aannemingssom te verdisconteren, een en ander conform de bepaling als genoemd in artikel 16 van de onderhavige algemene voorwaarden.

 

 

5.    Verplichtingen van de opdrachtgever

 

5.1 Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over:

a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen), zo nodig in overleg met de aannemer;

b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;

d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines.

 

5.2 De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij de aannemer hiertoe schriftelijke of elektronische toestemming verleent.

 

6.    Verplichtingen van de aannemer

 

6.1 De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Hij dient het werk dusdanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. 

 

6.2 De aannemer is verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen, doch is hij verplicht de aannemer te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen.

 

6.3 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de aannemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

 

6.4 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor de rekening van de aannemer.

 

6.5 Indien de opgedragen werkzaamheden op basis van regie zullen worden uitgevoerd, maakt de aannemer weekrapporten op en dient hij deze in bij de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft, stelt hij de aannemer daar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van het weekrapport hiervan op de hoogte. In de overeenkomst van aanneming van werk komen partijen periodieke bouwbesprekingen overeen, welke genotuleerd dienen te worden.

 

7.    Risico’s en leveringstermijnen

 

7.1 Goederen, producten en/of diensten gelden als geleverd, zodra aannemer de opdrachtgever ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren en/of te leveren, bij de aannemer of bij een derde klaar staan om door de opdrachtgever te worden afgehaald of om in opdracht van de opdrachtgever te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 

7.2 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat de aannemer het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de opdrachtgever. 

 

7.3 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. 

 

8.    Prijzen

 

8.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zoals aangegeven exclusief of inclusief BTW. 

 

8.2 De in de aanbiedingen van de aannemer weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is de aannemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

 

9.    Betaling

 

9.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

9.2 De aannemer heeft steeds het recht om bij een bepaalde hoeveelheid verrichte werkzaamheden/leveringen over te gaan op tussenfacturatie. Deze dienen altijd per ommegaande voldaan te worden. 

 

9.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door de aannemer aangewezen bank. De aannemer heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de aannemer, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door de aannemer is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is de aannemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade. 

 

9.4 De aannemer is gerechtigd een bankgarantie te eisen tot zekerheid van de betaling van de nota’s door de opdrachtgever.

 

9.5 De aannemer is gerechtigd de afgifte van producten en de geleverde diensten die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan. 

 

9.6 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. 

 

9.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning/betalingsherinnering gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of de aannemer buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van de aannemer om schadevergoeding te vorderen. 

 

9.7 Onverminderd de overige rechten van de aannemer uit hoofde van dit artikel, is de opdrachtgever jegens de aannemer gehouden om de incassokosten te vergoeden die de aannemer heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij de rechtbanken in Nederland. 

 

9.8 Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. De opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de aannemer. Het bedrag dat met de opschorting gemoeid wordt, dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.

 

10.  Garantie

 

10.1 Indien door de aannemer aan de opdrachtgever garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door hem geleverde of te leveren goederen, producten en/of diensten, zal hij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de opdrachtgever geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen. 

 

10.2 Indien een beroep op garantie van de opdrachtgever gegrond zou zijn, zal de aannemer de te leveren goederen, producten en/of diensten, naar de keuze van de aannemer herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien de aannemer de opdrachtgever mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de opdrachtgever de geleverde producten, op zijn kosten en voor zijn risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker. 

 

10.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien: 

a. fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de opdrachtgever of door de opdrachtgever ingeschakelde derden;

b. die het gevolg zijn van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade;

c. indien de opdrachtgever of een derde zonder toestemming van de aannemer wijzigingen in de door de aannemer geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen; 

d. de opdrachtgever de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan. 

 

11.  Reclame 

 

11.1 Eventuele klachten over door de aannemer geleverde goederen, producten en/of diensten, dienen terstond door de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien acht dagen na levering van de goederen, producten en/of diensten zijn verstreken, kan door de opdrachtgever niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de opdrachtgever de aannemer, binnen 14 dagen nadat het gebrek aan de opdrachtgever bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek. 

 

11.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is de aannemer niet verplicht eventuele gepaard gaande kosten in opdracht van de opdrachtgever door derde uitgevoerde werkzaamheden en/of leveringen te bekostigen. 

 

11.3 Indien de opdrachtgever een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling en dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft de aannemer het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan zijn zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de opdrachtgever in rekening te brengen conform zijn gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00. 

 

11.4 Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 

 

12.  Eigendomsvoorbehoud

 

12.1 Alle door de aannemer te leveren en geleverde goederen, producten en/of diensten blijven onder alle omstandigheden eigendom van de aannemer, zolang de opdrachtgever enige vordering van de aannemer, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen, niet heeft voldaan. 

 

12.2 De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de aannemer te bewaren. 

 

12.3 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever plaatsvindt. 

 

12.4 Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de aannemer tekortschiet of de aannemer goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten, is de aannemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen, producten en/of diensten terug te nemen. De opdrachtgever zal medewerking verlenen en de aannemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terrein(en) en/of gebouw(en) ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de aannemer. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de opdrachtgever met de aannemer was overeengekomen en te allen tijde bepaald door de aannemer, verminderd met de kosten die voor de aannemer uit de terugneming voortvloeien. 

 

13.  Ontbinding en beëindiging 

 

13.1 De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen. 

 

13.2 In geval van verzuim van de opdrachtgever is de aannemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de aan hem toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of het door de opdrachtgever eventueel aan de aannemer verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen. 

 

13.3 De aannemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. De aannemer zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

  

14.  Overmacht

 

14.1 De aannemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van de aannemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door de aannemer niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. 

 

14.2 Onder het begrip “overmacht‟ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, weersomstandigheden, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker. 

 

14.3 Indien de aannemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

14.4 Indien sprake is van overmacht dan wel van een dreigende overmachtsituatie, hervatten de werkzaamheden zich niet eerder dan wanneer partijen nieuwe afspraken over deze werkzaamheden hebben gemaakt en beide partijen zich akkoord hebben verklaard ten aanzien van deze afspraken.

 

15.  Kostenverhogende omstandigheden

 

15.1 Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:

- die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat deze zich zouden voordoen,

- die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en

- die de kosten van het werk verhogen.

Te denken valt aan onder andere de volgende gevallen:

a. (aanzienlijke) prijsstijging van grondstofprijzen;

b. het moeten aannemen van extra c.q. duurder personeel;

c. het moeten anticiperen op (extreme) weersomstandigheden;

d. het verplicht c.q. noodzakelijkerwijs moeten stoppen of staken van de werkzaamheden;

e. de overige in artikel 14 genoemde gevallen.

 

15.2 Indien een kostenverhogende omstandigheid zich voordoet, zullen de betreffende kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever komen, hetgeen betekent dat de aannemer deze kosten in de nota’s aan de opdrachtgever verdisconteert. 

 

15.3 De aannemer dient, zodra hij van oordeel is dat sprake is van kostenverhogende omstandigheden, de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch hiervan op de hoogte te stellen.

 

16.  Meer en minder werk

 

16.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de wijziging van het bestek;

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

 

16.2 Wijzigingen als bedoeld in artikel 16.1 dienen schriftelijk of elektronisch te worden overeengekomen, behoudens spoedeisende omstandigheden. Op de aannemer rust de plicht om de opdrachtgever tijdig te wijzen op de noodzaak van een prijsverhoging, voortvloeiend uit een in artikel 16.1 genoemde wijziging of afwijking, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak zelf had moeten begrijpen. 

 

16.3 De aannemer kan enkel een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij voldoet aan het in artikel 16.2 gestelde.

 

16.4 Onder wijziging van bestek worden verstaan: wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk.

 

ad a: wijzigingen in de overeenkomst c.q. voorwaarden van uitvoering

 

16.5 Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, dan mag de aannemer bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende zal de aannemer eerst kunnen factureren bij het gereedmaken van het meer werk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. 

 

16.6 Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door de aannemer worden verrekend bij de afrekening.

 

ad b: afwijkingen van bedragen van de stelposten

 

16.7 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor het:

a. het aanschaffen van bouwstoffen;

b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;

c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

 

16.8 Indien de aannemer de in artikel 16.2 gestelde vereisten nakomt, is hij bevoegd om met betrekking tot de stelposten de prijsverhoging door te voeren, waarbij gerekend wordt met de aan de aannemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, vermeerderd met een aannemingsvergoeding van 10%.

 

16.9 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, dan zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost waarop de aanschaf van de bouwstoffen wordt verrekend, voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

 

16.10 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

 

16.11 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

  

ad c: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

 

16.12 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

 

17.  Oplevering en onderhoudstermijn

 

17.1 Het werk geldt als opgeleverd zodra de aannemer aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard.

 

17.2 Aanvaarding van de opdrachtgever geschiedt:

a. expliciet door een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische verklaring;

b. impliciet door onvoorwaardelijke betaling van de aanneemsom, door ingebruikneming van het werk of door andere gedragingen waaruit moet worden afgeleid dat de opdrachtgever het werk heeft aanvaard.

 

17.3 Indien de aannemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen acht dagen na deze mededeling laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

 

17.4 Indien de opdrachtgever het werk niet aanvaardt, dan dient hij de betreffende gebreken expliciet schriftelijk of elektronisch aan te geven. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

 

17.5 Indien partijen vaststellen dat van oplevering niet gesproken kan worden, zal de aannemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum bepalen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

 

17.6 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.

 

17.7 Door de aannemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk worden zo spoedig mogelijk hersteld.

 

17.8 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van dertig dagen in.

 

18.  Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 

18.1 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

 

18.2 Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die de aannemer redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.

 

18.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

 

18.4 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

 

18.5 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

 

18.6 Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

 

18.7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de aannemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

 

18.8 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

 

19.  Aansprakelijkheid van de aannemer

 

19.1 De totale aansprakelijkheid van de aannemer zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door de aannemer aan de opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaan makingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). 

 

19.2 De aannemer is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren. 

 

19.3 In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de aannemer slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend. Deze aansprakelijkheid is echter beperkt tot het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot 10% van de aannemingssom.

 

19.4 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.

 

19.5 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, tenzij sprake is van een gebrek:

a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden, tenzij de aannemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid toegeschreven had moeten worden aan een omstandigheid, die aan de opdrachtgever niet kan worden toegerekend;

b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden en waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de aannemer kan worden toegerekend.

 

19.6 De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de bovenstaande artikelen verplicht de aannemer van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en de aannemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de aannemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.

 

19.7 Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de aannemer aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, mag de aannemer in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.

 

19.8 De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de aannemer. 

 

20.   Geschillen en toepasselijk recht 

 

20.1 Voor beslechting van de tussen de aannemer en de opdrachtgever gerezen geschillen die betrekking hebben op de werkzaamheden die op een in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden omschreven wijze, doen partijen afstand van hun recht om deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens de gevallen waarin partijen zich op grond van de wet tot de rechter dienen te wenden.

 

20.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden “naar de geest‟ van deze algemene voorwaarden. 

 

20.3 Op een met de aannemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zijn uitgesloten. 

 

20.4 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen en beslecht zullen moeten worden door middel van een gerechtelijke procedure, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de aannemer ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd. 

 

21.   Retentierecht

 

21.1 De aannemer heeft het recht een retentierecht uit te oefenen en in dit kader de (verdere) oplevering van het werk op te schorten en/of de opdrachtgever de toegang tot het werk te ontzeggen indien en gedurende de periode dat: 

a. de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het werk niet of niet volledig heeft voldaan; 

b. de opdrachtgever de kosten van eerdere door de gebruiker verrichte werkzaamheden aan het werk niet of niet volledig heeft betaald; 

c. de opdrachtgever andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de aannemer niet of niet volledig heeft betaald. 

 

21.2 De aannemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.